MEDOUSA et Perseus fashion film, Italia, 2021

MEDOUSA et Perseus è un fashion film